Friday, September 14, 2007

Rabota na uroke Informatiki kab. 213F

VNIMANIE IZMENITE CHTO NIBUDJ

Step1 propuskaju on tupoy.
p.s. pereimenovanie faila> mv text3.txt text4.txt

VNIMANIE!
Zamenit compname na imja vashego compa, ili udalit voobshe,
VNIMANIE! Zamenit ****** na vash matrikelnumber!!!!!!

2)Perechen neobhodimih kommand UNIX.
a) b) compname:/home/t******>mkdir proov minu
c) compname:/home/t******>cd proov
/home/t******/proov
d) compname:/home/t******/proov>cp fail1.txt ../minu
e) compname:/home/t******/proov>cd ../minu
/home/t******/minu
f) compname:/home/t******/minu>mv failike2.txt ../proov
g) compname:/home/t******/minu>rm failike1.txt
rm: remove failike1.txt (yes/no)? y
h) compname:/home/t******/minu>cd ../proov
/home/t******/proov
i) compname:/home/t******/proov>cp fail2.txt fail3.txt
compname:/home/t******/proov>man mv
Reformatting page. Please Wait... done

j) compname:/home/t******/proov>mv fail3.txt fail4.txt
k) compname:/home/t******/proov>ls
fail1.txt fail2.txt fail4.txt failike2.txt
l) compname:/home/t******/proov>cd ../minu
/home/t******/minu
m) compname:/home/t******/minu>more fail1.txt
Soiderzhanie <-- soderzhanie faila THE END

No comments: